Author Topic: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan  (Read 191527 times)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 21863
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #75 on: 07.01.13 - klo:19:33 »

Eivätkä biopolttoaineet muuten ole ainoa tapa, miten ilmastonmuutoksen vastustamispyrkimys voi tuhota luontoa. Tässä kirjoituksessaan  …

We Had To Pave The Environment In Order To Save It

("Meidän täytyy päällystää ympäristö/luonto sen pelastamiseksi")

… Willis Eschenbach kertoo, miten Kaliforniassa hyvää viljelymaata uhrataan aurinkovoimalaa varten.

Eikä kyse ole välttämättä pienistä maa-aloista. Arvioin eli laskin joskus, että Olkiluodon uuden 1600 MW:n voimalan energian kerääminen aurinkopaneeleilla vaatisi niitä koko Eurajoen pinta-alalle, ja vähän olisi tarvittu vielä lisää Luvialta ja Nakkilastakin.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 21863
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #76 on: 07.01.13 - klo:19:35 »

Taitaa olla totta, että luomukauralla olisi nyt Euroopassa kysyntää. Mutta mistä se johtuu. Tämän artikkelin …
 
Energiewende führt zur Müslikrise

… mukaan siitä, että nyt Saksan peltoja käytetään yhä lisääntyvässä määrin biopolttoaineiden tuotantoon. Kaura,  erityisesti viherkuluttajien suosiossa olevan müslin raaka-aine, on Saksan markkinoilla lopussa.

Ville Aarnikko

 • Täysjäsen
 • ***
 • Posts: 144
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #77 on: 07.01.13 - klo:23:05 »
Edelleen jaksaa ihmetyttää sivuston kommentit ilmastonmuutokseen. Pitäiskö tässä käydä ihan yksityiskohtaisesti läpi asiat, mitkä teitä arveluttaa? Yks pointti kerrallaan on vissin järkevintä, ja joustavalla aikataululla, kun on tässä muitakin asioita menellään, mutta olen kyllä kiinnostunut ymmärtämään mistä tässä lopulta kiikastaa...

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 21863
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #78 on: 08.01.13 - klo:18:39 »

Näin voidaan tehdä, ja Villen ehdotuksen mukaan ajan kanssa, mutta ihan nopeana vastauksena viiittaisin kuitenkin tähän puheenvuorooni tässä samassa "triidissä".

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 21863
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #79 on: 11.01.13 - klo:19:11 »

Entä tämä tieto:
 
The Shocking Carbon Footprint of Compost

… että kompostoinnilla olisi "järkyttävä hiilijalanjälki"?

Parempana vaihtoehtona esitetään mädätystä.

Kompostointi, kuten tunnettua, on ollut luomuviljelyn eräänlainen "tavaramerkki". Tosin tämä mädätyskään ei ole siinä ilmeisesti kiellettyä.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 21863
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #80 on: 16.01.13 - klo:19:45 »

Helsingin Sanomat on tabloidiuudistuksensa jälkeen säilyttänyt ikimuistoisen perinteensä, että sillä on oikeus lyhentää mielipidekirjoitusta (joka on ymmärrettävää) ja samalla runnella kirjoituksen varsinainen sanoma, kärki (joka ei ole).

Kun lähetin nimittäin alla olevan vastineen Hesariin Liisa Rohwederin kirjoitukseen, tarkoitukseni oli kertoa, että

a)     hänen käyttämänsä ajatusmalli ekologisesta jalanjärjestä (ja siihen liittyvästä ”kolmesta maapallosta”) ei toimi, ei mittaa luonnon kulutusta

b)     ilmastomuutoksen takia on ryhdytty toimenpiteisiin, jotka syövät luontoa, ja sen monimuotoisuutta

c)     ilmastoasialla ei (joka tapauksessa) sellainen kiire, että tällaisiin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä

Juttu ilmestyi HS:ssä tänään. Nyt kuitenkin lyhentämällä ja ennenkaikkaa otsikolla minusta on tehty henkilö, joka on huolissaan – ilmastosta!

Voi olla, että juttuani muokannutta toimittajaa ei voi – tässä mielipideilmastossa  - kovin ankarasti syyttää: hänellä oli varmaan kerta kaikkiaan mahdotonta kuvitella, että jokin luonnonsuojelujärjestö ei nykypäivänä olisi huolissaan juuri ilmastosta.

Mutta tässä nämä jutut allekkain – ihan maineeni puhdistamiseksi!

Olisiko auttanut, jos olisin selvemmin tuonut esiin epäilykseni koko ilmastonmuutosteoriaa kohtaan, esim. kirjoittamalla ” Hiilidioksidipitoisuus vaikuttaa  ehkä pitkällä tähtäimellä ilmastoon […]”? Tuskin, kyllä se ”ehkä” olisi siitä ”lyhennetty” pois.

____________________________

Tällaisena sen lähetin.
____________________________


Liisa Rohweder väitti (”Ahneus ja itsekkyys eivät ole uusia ilmiöitä”, HS 11.1.12), että ”me suo­ma­lai­set ku­lu­tam­me luon­non­va­ro­ja ja ener­giaa kol­min­ker­tai­ses­ti maa­pal­lon vuo­sit­tai­seen kan­to­ky­kyyn ver­rat­tu­na”  ja että tämä johtaisi luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Se ei pidä paikkaansa, koska kyseinen laskelma perustuu täysin fossiilisten polttoaineiden aiheuttamaan ns. hiilijalanjälkeen.  Ilman sitä suomalaiset eivät kuluta uusiutuvia luonnonvaroja mitenkään erityisen paljon eivätkä siten, että luonnon monimuotoisuus siitä vaarantuisi.  Paradoksaalisesti ilmakehän (suomalaistenkin ansiosta) lisääntynyt hiilidioksidipitoisuus jopa suosii luonnon monimuotoisuutta.

Sen sijaan eräät yritykset estää hiilidioksidipitoisuuden kasvua uhkaavat luonnon monimuotoissutta välittömästi. Biopolttoaineiden takia tuhotaan sademetsää sekä suoraan että epäsuorasti. Useimmat luonnonsuojelujärjestöt (myös WWF) katsovat silmänsä kipeiksi siihen, että typpilannoite valmistetaan nyt fossiilisista polttoaineista, ja siksi suosivat luomuviljelyä, joka vaatii noin kaksinkertaisen viljelypinta-alan tavanomaiseen nähden.

Hiilidioksidipitoisuus vaikuttaa pitkällä tähtäimellä ilmastoon, mutta nyt eräänlaisessa paniikissa käyttöönotetut keinot asian estämiseksi vain pahentavat sitäkin asiaa, muiden luontoarvojen lisäksi.  Eikä tässä ole edes kyse ahneudesta tai itsekkyydestä, vaan lyhytnäköisyydestä – joka on jopa seurausta moraalisesta halusta tehdä äkkiä jotakin.

____________________________

Tällaisena se sitten ilmestyi. Lihavointi minun.

____________________________

 
Mielipide
keskiviikkona 16.1.2013

Paniikkireaktiot eivät auta suojelemaan ilmastoa

Heikki Jokipii

Lii­sa Roh­we­der väit­ti (HS Mie­li­pi­de 11. 1.), et­tä "me suo­ma­lai­set ku­lu­tam­me luon­non­va­ro­ja ja ener­giaa kol­min­ker­tai­ses­ti maa­pal­lon vuo­sit­tai­seen kan­to­ky­kyyn ver­rat­tu­na" ja et­tä tä­mä joh­tai­si luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den vä­he­ne­mi­seen.

Ky­sei­nen las­kel­ma pe­rus­tuu täy­sin fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den ai­heut­ta­maan niin sa­not­tuun hii­li­ja­lan­jäl­keen. Il­man si­tä suo­ma­lai­set ei­vät ku­lu­ta uu­siu­tu­via luon­non­va­ro­ja eri­tyi­sen pal­jon, ei­vät­kä si­ten, et­tä luon­non mo­ni­muo­toi­suus vaa­ran­tui­si.

Pa­ra­dok­saa­li­ses­ti il­ma­ke­hän li­sään­ty­nyt hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suus jo­pa suo­sii luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta.

Yri­tyk­set es­tää hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suu­den kas­vua uh­kaa­vat luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta vä­lit­tö­mäs­ti. Bio­polt­to­ai­nei­den ta­kia tu­ho­taan sa­de­met­sää se­kä suo­raan et­tä epä­suo­ras­ti. Useim­mat luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töt – myös WWF – kat­so­vat, et­tä typ­pi­lan­noi­te val­mis­te­taan nyt fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta. Sik­si ne suo­si­vat luo­mu­vil­je­lyä, jo­ka vaa­tii noin kak­sin­ker­tai­sen vil­je­ly­pin­ta-alan ta­van­omai­seen näh­den.

Hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suus vai­kut­taa pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä il­mas­toon, mut­ta nyt erään­lai­ses­sa pa­nii­kis­sa käyt­töö­no­te­tut kei­not hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suu­den kas­vun es­tä­mi­sek­si vain pa­hen­ta­vat ti­lan­net­ta.

Ei­kä täs­sä ole edes ky­se ah­neu­des­ta tai it­sek­kyy­des­tä, vaan ly­hyt­nä­köi­syy­des­tä, jo­ka on jo­pa seu­raus­ta mo­raa­li­ses­ta ha­lus­ta teh­dä äk­kiä jo­ta­kin.

Heik­ki Jo­ki­pii
pu­heen­joh­ta­ja
Luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys
Tuot­ta­va maa – tur­vat­tu luon­to
« Last Edit: 16.01.13 - klo:20:03 by Heikki Jokipii »

Matti Pekkarinen

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 499
 • Moi
  • View Profile
  • Masan Maaseutu
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #81 on: 17.01.13 - klo:06:53 »
Tuon Hesarin juttusi yksi tärkeä anti oli kuitenkin yhdistyksemme esiintuonti. Ja valveutunut lukija ehkä yllättyi, että TMTL onkin muuttamassa linjaansa... ja löytää täältä yllä olevan oikaisun asiaan.

Tuohon kompostiasiaan olen kiinnittänyt huomiota aiemminkin. Siinä päästetään hiiltä taivaalle surutta.
Kompostoinnissa ihmetyttää, miksi lanta tai muu eloperäinen aines  pitäisi kompostoida, kun:
-kustannuksia tulee
-ravinteita ja hiilidioksidia menetetään. Koetulosten mukaan typestä menetetään 20-70 % (mitä paremmin, kuumemmin ja kauemmin palaa, sitä enemmän)
-tautien kiertokin toimii tosiasiassa käytännössä suorimman tien kautta: lehmästä viereiseen lehmään. Taudit pitää torjua navetassa.
-rikkakasvien siemeniä ei lannassa ole niillä tiloilla, joilla torjunnasta huolehditaan. Tilat joilla ei huolehdita: rikkasiemenongelma on pellossa eikä lannassa
huom: valmiin kompostin ravinnepitoisuudet ovat usein lähellä lähtöaineiden pitoisuuksia.  Ks Jukka Rajan näkemys asiasta TÄÄLTÄ

Massaa on havaintojen mukaan kompostoinnin jälkeen jäljellä puolet tai vähemmän. Eli karkeasti ottaen kaikkea menetettiin puolet (ainakin hiilidioksidia ja typpeä… hieman pienempi osuus muista ravinteista). Plussapuolelle luomuviljelijä voi  laskea luomun extratuen, joka on noin (vaikkapa 100 ha luomutilalla) 100 ha*200€/ha=20000€, eli uuden henkilöauton verran vuodessa. Se on hyvä korvaus taivaalle päästetystä hiilestä ja järviin ja taivaalle päästetyistä ravinteista. Ja siitä, että viljelijä tuottaa vain vähän elintarvikkeita.
Veronmaksaja maksaa tämän hulluuden. 

 Hiiliasiaan liittyviä havaintoja metsästä on TÄÄLLÄ
Hyvin menee, mutta menköön.
http://mattipekkarinen.net

Matti Pekkarinen

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 499
 • Moi
  • View Profile
  • Masan Maaseutu
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #82 on: 18.01.13 - klo:09:05 »
Kompostoinnin kohdalla luomuliturgia sanoo jotenkin, että "raakaa lantaa" ei luomumaataloudessa käytetä. Mutta miten sitten luomumetsämarjat (mikä jo sinänsä tuntuu kaukaa haetulta) "lannoitetaankaan"... hoitaako Ilmari Schepel tai joku muu luotettu, valantehnyt uskova luomusertifioitujen marjastusalueiden jäniksen ja hirven kakkojen kompostoinnin...
Hyvin menee, mutta menköön.
http://mattipekkarinen.net

Ville Aarnikko

 • Täysjäsen
 • ***
 • Posts: 144
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #83 on: 18.01.13 - klo:16:02 »
Tästä onkin hyvä lähteä liikkeelle, Heikki kirjoitti:

Quote
Hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suus vai­kut­taa pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä il­mas­toon.

Kertoisitko siis tarkemmin mitä tarkoitat pitkällä aikavälillä?

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 21863
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #84 on: 18.01.13 - klo:18:52 »

Tästä tulevilla muutoksilla pelottelusta - kun meillä on ongelma tässä ja nyt käsillä, ja korjattavissa, muutoin kuin ilmastoon vaikuttavilla toimenpiteillä  - on täällä jo ollut puhetta ...

Lämpöaallot kutistavat satoja – kehitys ei pysy perässä

... ja lähetin asiasta ko. keskusteluun kommentin.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 21863
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #85 on: 18.01.13 - klo:19:03 »
Tästä onkin hyvä lähteä liikkeelle, Heikki kirjoitti:

Quote
Hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suus vai­kut­taa pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä il­mas­toon.

Kertoisitko siis tarkemmin mitä tarkoitat pitkällä aikavälillä?

Hilidioksidi on kasvihuonekaasu, ja jos se lisääntyy ilmakehässä, se nostaa lämpötilaa. Sen vaikutus on kuitenkin "logaritminen", eli alkuun se vaikuttaa paljon, ja vaikutus koko ajan pienenee.

Koska lukemanii pohjalta epäilen vahvasti asialle esitettyä vahventumismekanismia vesihöyryn kautta, ainoa, minkä voin varmasti sanoa (tai myöntää ...  ;)), on se, että lämpeneminen CO2:n takia tapahtuu hitaasti, pitkällä tähtäimellä. Hiilidioksidipitoisuus (Mauna Loa ym. mittausasemat) kun lisääntyy vain tasaisella vauhdilla, korkeintaan hyvin vähän kiihtyen.

Mutta sen lisäksi voin kyllä viitata ihan IPCC:n skenaariohinkin, jotka - vaikka rakentuvat tälle vesihöyryn positiiviselle palautteelle - silti antavat meille huomattavasti aikaa, ja ennustavat lämpötilan rauhallista, tasaista kasvua. Niissäkään ei n. 20-30 vuoteen esitetä tapahtuvaksi (vielä) mitään dramaattista.

« Last Edit: 18.01.13 - klo:19:19 by Heikki Jokipii »

Matti Pekkarinen

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 499
 • Moi
  • View Profile
  • Masan Maaseutu
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #86 on: 18.01.13 - klo:20:04 »
Hiilidioksidin on todistettu laboratorio-oloissa nostavan lämpötilaa, estämällä ulossäteilyä. Tutkimuksissa on mahdollisesti käytetty luonnottoman suuria co2-pitoisuuksia?
Jokin aika sitten TV:ssä tulleessa ilmastoaiheisessa ohjelmassa näytettiin rekonstruktioita menneiden aikojen CO2- ja lämpökäyristä kymmenientuhansien, ehkä sadantuhannen vuoden ajalta (joissa tietysti on epätarkkuuksia). Käyristä näkyi selvä riippuvuus. Yllättäen (ainakin minulle) nähtiin, että CO2- käyrä kääntyi aina nousuun 800 vuotta myöhemmin kuin lämpökäyrä. Asiaa selittänyt tutkija tulkitsi havainnon siten, että Auringon tulosäteilyn vaihtelu aiheutti lämpökäyrän syklisyyden (olikohan jotain 20 000 v sykli). Ja CO2 nousu alkoi näkyä vasta, kun valtamerien vesimassa oli ennättänyt reagoida (n 800 v kuluttua).  Lämpimämpi vesi kun ei pysty sitomaan itseensä enää kaasuja niin paljoa kuin kylmä vesi.

Pitää nyt vaan elellä terveellisesti, liikkua, syödä terveellisesti ja juoda paljon... niin nähdään, mikä teoria kestää ajan hammasta...

En taida netistä löytää "alkuperäistä" ohjelmaa, mutta:
Auringon merkityksestä kertoo ainakin TÄMÄ
Merestä ja CO2-vapautumisesta ainakin TÄSSÄ ... tämän mukaan jääkaudet (nekin Auringon asennon ja radan muodon rytmittämiä) määräsivät lämpötilan suuren syklin.
« Last Edit: 18.01.13 - klo:20:28 by Matti Pekkarinen »
Hyvin menee, mutta menköön.
http://mattipekkarinen.net

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 21863
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #87 on: 19.01.13 - klo:06:11 »
Tilanne on siis minusta ollut koko ajan sellainen, millaiseksi Eija-Riitta Korhola sen kuvaa:

Ilmastoagnostikon tunnustus

... mutta nyt tullut viimeaikaisen kehityksen valossa (lämpötilan nousun pysähtyminen, ml. tämä Met Officen uusi ilmoitus) yhä ilmeisemmäksi.

Olen tuolla edelllä myös jo sanonutkin samaa, mitä Korhola (vastauksessaan), että "hiilidioksidiin tuijottaminen on kannibalisoinut muita ympäristöongelmia".
« Last Edit: 19.01.13 - klo:15:11 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 21863
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #88 on: 19.01.13 - klo:15:04 »

Vihreä Lanka osoittaa asian tragikoomisuuden. Se kertoo kahdesta ihmiselle ehdottoman hyvästä muutospyrkimyksestä - ja yhdistää sitten uskollisesti asian ilmastonmuutokseen.

Se kertoi noesta:

Ilmastonmuutoksen kakkossija meni uusiksi *)

Quote
Hän muistutti, että sen lisäksi, että musta hiili lämmittää ilmastoa, se aiheuttaa vuosittain yli miljoonan ihmisen kuoleman hengityselinten sairauksiin. Luvun arvioidaan nousevan 3,6 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä.

Ja leikkauksetkin tässä voitaisiin aikaansaada nopeasti.

Sitten eilen se kertoi:

Rikkidirektiivin kielteinen seuraus: kiihdyttää ilmastonmuutosta

Quote
Myös hän muistuttaa kuitenkin rikkidirektiivin terveyshyödyistä. Sen on arvioitu muun muassa säästävän kymmeniätuhansia ihmishenkiä joka vuosi.

________

*) joka muuten loogiisesti tarkoittaa, jos totta, että ilmastomallit ovat olleet virheellisiä - ainakin tältä osin, tämän verran, jonkun verran ...
« Last Edit: 19.01.13 - klo:15:14 by Heikki Jokipii »

Matti Pekkarinen

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 499
 • Moi
  • View Profile
  • Masan Maaseutu
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #89 on: 21.01.13 - klo:12:11 »
Edelleen kohtuttu "USA:n kokoinen" extrajääkenttä pysyy (ja paksunee hurjaa vauhtia?): http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/global.daily.ice.area.withtrend.jpg 
Uutiskynnystä se vaan ei vieläkään näytä ylittävän.
vrt: http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=26.msg3415#msg3415
Hyvin menee, mutta menköön.
http://mattipekkarinen.net