Author Topic: Puolueet ja luomu  (Read 131473 times)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #285 on: 16.04.23 - klo:11:08 »
Orpon kysymyksen (ja vastausten) jälkeen tiedämme ehkä tuoreet linjaukset otsikkommekin asiaan:

Quote
13. Millä konkreettisilla keinoilla parantaisitte suomalaisen ruoantuotannon ja metsätalouden tulevaisuutta?

Tai osa puolueista voi vastata niinkin, ettei se tule esille. Mutta osa ei varmasti malta olla sitä kertomatta.
« Last Edit: 16.04.23 - klo:11:12 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #286 on: 19.04.23 - klo:07:50 »
Tästä poimittuna maatalousvastaukset:

Perussuomalaisilla kolme kynnyskysymystä, keskusta vastasi lähtevänsä oppositioon – lue kaikkien puolueiden vastaukset Orpon kysymyksiin

Vasemmistoliitto:

Quote
Kotimaista ruokajärjestelmää tulee kehittää kestävyyden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Panostamalla kasvipohjaiseen ruokaan voidaan edistää vientiä, omavaraisuutta sekä kansanterveyttä. Olemme valmiita edistämään ruokaketjun oikeudenmukaista tulonjakoa ja alkutuottajien aseman parantamista ketjussa tarvittaessa myös lainsäädännön kautta, jotta viljelijä ja työntekijä saavat oikeudenmukaisemman osuuden ruuan hinnasta.

Hiilensidonta voi muodostaa osan maatalouden ansaintamallista uutena osaelinkeinona, ja se on otettava käyttöön osana maataloustukien kokonaisuutta. Kierrätyslannoitteiden laajamittaiselle käyttöönotolle on luotava ohjauskeino. Talviaikainen kasvipeitteisyys, peltometsäviljely, maanparannustoimet sekä reilut suojavyöhykkeet on tehtävä kannattaviksi. Kosteikkoviljelyn tukea on jatkettava. Luomuviljelyyn siirtyviä on tuettava, sillä luomuviljely myös parantaa maatalouden kannattavuutta. Eläintuotannon kannattavuussyistä lopettavia on tuettava neuvonnalla ja siirtymätuilla mahdollisuuksien mukaan jatkamaan maatalouselinkeinojen parissa.

Osana maatalouden kehittämistä eläinten hyvinvointia on parannettava. Ensisijassa tärkeää on turkistarhauksen kieltäminen sekä eläinten hyvinvointilain siirtymäaikojen lyhentäminen.

Nyt-like:

Quote
Kotimaisen ruoantuotannon omavaraisuus pitää säilyttää. Kotimaisen maataloustuotannon edellytysten turvaamiseksi on tukipolitiikkaa muutettava, niin että tuet kohdistuvat aidoille tuottajille. Nousseita tuotantokustannuksia on kompensoitava, jotta tuotanto ei vaarannu. Tiloilla tarvitaan energiaa ja lannoitteita.

Maatalous on yritystoimintaa. Nykyinen järjestelmä tekee maatalousyrittäjistä tukiriippuvaisia kun he joutuvat myymään tuotteensa usein jopa alle todellisten tuotantokustannusten. Koko järjestelmä pitää pitkällä aikavälillä muuttaa. Keskittynyt kauppa polkee tuottajahintoja, valtio pitää tilat pystyssä ja kauppa käärii voitot. Ruoan hinta Suomessa on Euroopan kärkipäässä. Järjestelmästä pitää muovata markkinaehtoisempi.

Kristillisdemokraatit:

Quote
Suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuuden turvaamiseksi tuottajan asemaa elintarvikeketjussa on parannettava. Lainsäädäntöuudistuksissa on edettävä maatalouden kannattavuutta pohtineen parlamentaarisen työryhmän suositusten mukaisesti: heti hallituskauden alussa on käynnistettävä säädösvalmisteluhankkeet elintarvikemarkkinalain, kilpailulain sekä hankintalain uudistamiseksi ja alkutuotannon aseman vahvistamiseksi. Alalla on myös otettava käyttöön kustannusindeksit, jotka takaavat tuotantokustannusten muutosten siirtymisen läpi ketjun. Lisäksi on selvitettävä ns. private label -tuotteita koskevia säädöstarpeita, jotta voidaan varmistaa tuotekehityksen kannustavuus sekä ketjun reilu toimivuus menekinohjauksessa ja myyntituottojen jakaantumisessa. Tuottajien neuvotteluaseman vahvistumista tuetaan kannustamalla tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden tai yhteenliittymien perustamista esimerkiksi kohdennetulla tuella.

Suomalaisen ruoan vientiä voidaan edistää mm. perustamalla vientipalveluyhtiö. Elintarvikkeiden julkisissa hankinnoissa esimerkiksi eläinten hyvinvointikriteerien on oltava vähintään suomalaisella tasolla.
Selvitetään kansallisen ruokapaneelin perustamista.

Tarvitaan toimia, jotka vahvistavat luottamusta mahdollisuuksiin harjoittaa maatalouselinkeinoa kannattavasti. On vältettävä luomasta alalle uusia velvoitteita ja kulueriä, päinvastoin karsittava nykyisiä. Esimerkiksi maatalouden tuotantorakennusten kiinteistövero on tarpeen poistaa.

Suomen on vaikutettava aktiivisesti EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, jossa painospiste on siirrettävä
ruokaturvaan ja tukijärjestelmän painopiste ruokaa tuottavaan maatalouteen.

Sosialidemokraatit:

Quote
SDP:n keskeisenä tavoitteena maatalouspolitiikassa on turvata suomalaista ja eurooppalaista
ruoan huoltovarmuutta rakentamalla ilmastokestävämpää ruokajärjestelmää. Maatalouden
fossiiliriippuvuuden vähentäminen on olennaista niin ilmasto- ja ympäristönäkökulmien kuin
huoltovarmuuden kannalta.

Näitä tavoitteita on mahdollista edistää useilla keinoilla. Kotimaista lannoitetuotantoa ja
maaperän kasvukuntoa parantavia menetelmien käyttöä on lisättävä. Biokaasutuotannon
tukemista tulee jatkaa. Kestävää viljelyä ja ilmastoystävällisiä tuotantomuotoja, kuten luomu-
ja kasvispohjaista ruokatuotantoa on edistettävä. Työtä maatalouden kannattavuuden sekä
elintarvikeinnovaatioiden ja viennin edistämisen eteen on jatkettava erillisten ylivaalikautisten
ohjelmien avulla.

Suomalaisen ruuantuotannon osaaminen ja korkea laatu luovat mahdollisuuksia viennin
kasvuun omalla sektorillaan. Elintarvikeviennin lisääminen seuraavalla hallituskaudella
vahvistaa alan yritysmahdollisuuksia, kasvua ja työllisyyttä.

RKP:

Quote
Maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien parlamentaarisen arviointityöryhmän loppuraportti luo erittäin hyvän pohjan jatkotyöskentelylle. RKP yhtyy työryhmän tavoitteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin siitä, että elintarvikeketjun toimintaedellytyksiä ja ruoantuottajien asemaa elintarvikeketjussa tulee parantaa, ja että huoltovarmuus ja pitkän aikavälin toimintaedellytykset tulee varmistaa. Suomalaisen ruoantuotannon kannattavuuden parantamiseksi meidän on uudistettava elintarvikemarkkinalakia, kilpailulakia ja hankintalakia. Myös elintarvikeviennin konkreettisiin tukipalveluihin tulee panostaa. Puhtaalla suomalaisella ruoalla on suuria mahdollisuuksia maailmanmarkkinoilla, ja siksi niin tuotekehitystä kuin pitkäaikaisia vienti-investointeja on tuettava. Myös ammattikalastajien toimintaedellytykset tulee turvata.

Vihreät:

Quote
Vihreät haluaa varmistaa suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuuden, parantaa viljelijän hyvinvointia ja huolehtia, että tuotetusta ruoasta saa reilun hinnan. Tavoitteemme on, että ruoantuotannon kannattavuus paranee, omavaraisuus kasvaa, eläinten hyvinvointi paranee ja haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät. Ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen tulisi olla aina viljelijälle edullisimpia.

Maatalouden kannattavuutta kohentaisimme vahvistamalla alkutuotannon roolia ruoan arvoketjussa, tukien suuntaamisella vahvemmin aktiiviviljelyyn ja parantamalla peltomarkkinoiden toimivuutta. Vahvistaisimme maataloustukien tulosperustaisuutta niin kotimaisissa tuissa kuin vaikuttamalla EU:n maatalouden tukipolitiikan valmisteluun. Asettaisimme maataloudelle selkeitä mitattavia tavoitteita niin kannattavuuden kuin ympäristön näkökulmasta.

Viljelijän keskeinen työkalu on hyvinvoiva maaperä. Se tuottaa paremman sadon, vähemmän ravinne- ja ilmastopäästöjä ja sopeutuu paremmin muuttuvaan ilmastoon. Siksi maataloudessa on panostettava entistä enemmän luomutuotantoon ja uudistavan viljelyn menetelmiin. Turvemailla on luotava kannusteet kosteikkoviljelyyn ja käytöstä poistettujen turvepeltojen ennallistamiseen. Asteittaista irtautumista maataloustuotannon fossiilipanoksista on edistettävä omavaraisuuden, huoltovarmuuden ja kannattavuuden parantamiseksi.

Tuotantoeläimillä on oltava mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen ja lajityypilliseen käyttäytymiseen. Turkistarhaus on kiellettävä. Siirtymäaikana turkistuottajille on syytä tarjota luopumistukea.

Tulevaisuuden kestävä ruoantuotanto perustuu siihen, että yhä suurempi osa viljelymaasta käytetään kasvien viljelyyn ihmisravinnoksi. Tällainen rakennemuutos tuotannossa ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii aktiivista politiikka ja toimintaa toteutuakseen. Edistäisimme julkisissa ruokahankinnoista ravitsemussuositusten mukaista ja ympäristön kannalta kestävää ruokavaliota sekä pyrkisimme vähentämään ruokahävikkiä.

Kasviproteiinituotteista on jo syntynyt menestystarinoita. Suomalaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden kannattaa ottaa osansa nopeasti kasvavista markkinoista. Vihreät toteuttaisi tukia uudelleenkohdentamalla alan toimijoiden toivoman investointipaketin kasviperäisen ruoan arvoketjujen kehittämiseen. Panostaisimme synteettisesti tuotetun ruoan kehittämiseen.

Kokoomus:

Quote
Kotimaisen ruoantuotannon ja metsätalouden tulevaisuutta parannetaan kilpailukykyä ja kannattavuutta edistämällä, hyödyntäen tuottajien ja metsänomistajien aktiivisuutta.

Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden kasvun ja kannattavuuden tie lähtee vahvasta yrittäjyydestä, investoinneista ja kansainvälistymisestä. Viennin ja aktiivisemman myynnin kautta saadaan parempaa arvonlisää sekä samalla varmistettua huoltovarmuutta ja ruokaturvaa.

Keskusta:

Kokonaiskieltäytyminen. Ei siis vastausta tuohon kysymykseen.

Perussuomalaiset:

Quote
Kansallinen elinvoimainen maataloussektori on huoltovarmuuden perusta. Liiallisella ilmastokunnianhimolla tai kansallisilla päätöksillä ei tule vaikeuttaa alkutuotannon toimintaedellytyksiä. Säätelyn ja useimpien normien pitäisi olla Suomessa EU:n minimitasolla, ja byrokratiaa ja tukihimmeleitä on purettava.

Ala ei ole tällä hetkellä houkutteleva monillekaan nuorille suomalaisille, ja tämä on hyvin huolestuttava kehityssuunta. Siksi olisikin syytä selvittää erityisesti nuorille viljelijöille kohdennettua vuotuisen yrittäjätulo- ja koulutusvaatimuksen helpotusta.

Tulevalla hallituskaudella tulee pyrkiä edistämään kansallisten menettelyjen, kuten esimerkiksi puskurirahastojen, käyttöönottamista turvaamaan viljelijöiden maksuvalmiutta ja mahdollistamaan toiminnan pitkäjänteisempää varmuutta.

Otsikkomme kannalta tulos siis vaatimaton. Vasemmistoliitto, Vihreät ja SDP kyllä mainitsevat luomun. Mutta vähän niinkuin vanhasta muistista.

Sen voimme huomata, että Vihreät ovat oppineet uuden uudistavan viljelyn iskusanan.
« Last Edit: 19.04.23 - klo:08:35 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #287 on: 01.07.23 - klo:04:15 »
Tämän vasemmistoliittolaisen ajatukset ja uskomukset näkyvät rivien väleistä (lihav. HJ)

Kansanedustajan terveiset hallitukselle ruuan suhteen: ”Lisää kunnianhimoa”

Quote
Ukrainan sota ja sen aiheuttama kriisi lannoitteiden saatavuudessa ja energian hinnassa alleviivaavat, miten vaarallinen riippuvuutemme ulkomaisesta fossiilienergiasta ja lannoitteista on. Näin arvioi vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.

Hän muistuttaa siitä, että kun siirrytään omavaraisempaan ruokajärjestelmään, tehokas maankäyttö nousee keskiöön.

– Maatalousmaa on kaikista tehokkaimmassa käytössä, kun sillä tuotetaan suoraan ruokaa ihmisille eikä eläimille, Kivelä sanoo.

– Samalla kun siirrytään tuottamaan ja kuluttamaan enemmän kasvipohjaista, kotimaista ruokaa, täytyy viljelyssä omaksua lannoitteista vapaita käytäntöjä.

Kivelä vaatii myös huolehtimaan maan kunnosta ja vesistöjen terveydestä. Hän painotti sitä, että lannoitteet ovat paitsi huoltovarmuuskysymys, myös pääsyy sekä sisävesien että Itämeren rehevöitymiselle.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #288 on: 01.07.23 - klo:04:18 »
Ei ole millään puolueella vieläkään sisua sanoa mitään poikkipuolista:

Ehdokkaiden luomulupauksia seuraavalle hallituskaudelle
Kuinka puolueet aikovat edistää luomua seuraavassa hallituksessa? Tiedustelimme asiaa kahdeksalta suurimmalta puolueelta.


— klips —

Mutta siinäkin puuttuu se yksi askel. Uskallus sanoa, että koko asia ei millään tavalla kuulu valtiovallalle.

Eikä niin ollen voida sanoa mitään vaalituloksen vaikutuksesta siihen asiaan. Pahoin pelkään, että hyvin yllätyksettömästi seuraava hallitus, millainen se onkin, kopio luomuohjelmansa edellisiltä hallituksilta. — Toivottavasti olen tässä ennustuksessani väärässä.

Olin väärässä.

Uuden hallitusohjelman sanoma on todellakin se, ettei asia millään tavalla valtiovallalle kuulu.

Pitäisikö meidän mennä asiassa askel eteenpäin? Ehdottaa seuraavaa:

Quote
Luomumenetelmien käyttö pitäisi Suomessa ja EU:ssa kieltää kaikessa vakavassa viljelyssä!


Pois lukien tietysti se, miten ihmiset viljelevät säkeissään, parvekkeillaan ja aarin viljelypalstoillaan.

Eli politisoida asia uudelleen!  :D
« Last Edit: 01.07.23 - klo:04:35 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #289 on: 07.09.23 - klo:06:38 »
Tulivat nyt tässä uudessa tilanteessa selvemmin ulos kaapista:

Vihreät peräänkuuluttaa luomua – RKP:n Anders Norrback: ”Ei voi vaatia tuottamaan sellaista, mille ei ole kysyntää”

Quote
”Koko maatalouspolitiikka ja maataloustukijärjestelmä vaatii suuren remontin”, Elo painotti.

Elo nosti ratkaisuna esille uudistavat viljelymenetelmät, mutta myös luomutuotannon kehittämisen.

”Luomutuotanto tarjoaa ratkaisuja maatalouden kestävyyshaasteisiin. Hiljattain julkaistun laajan saksalaistutkimuksen mukaan luomuviljely on ravinne- ja kasvihuonepäästöt ovat tavanomaista pienemmät myös tuotekiloa kohti laskettuna”, Elo sanoi ja jatkoi:

”On valitettavaa, että hallitusohjelmasta puuttuu kokonaan kirjaukset luomutuotannon edistämisestä. Luomutuottajat ovat olleet huolissaan alan näkymistä ja tukieurojen kohdentumisesta. Toivon, että hallituksella ei ollut tässä tarkoitus ajaa luomua alas.”

Siihen Norback sitten hallituksen puolesta:

Quote
RKP:n Anders Norrback vastasi Elon esiin nostamaan luomukysymykseen siitä, miksei sitä ole kirjattu hallitusohjelmaan. Norrback avasi vastauksensa yleisemmällä kommentilla ihmisten oikeudesta valita, mitä he syövät.

”Hallituksessa on lähtökohtana markkinat. Kuluttajat valitsevat, mitä he syövät. Mielestäni valtion taholta ei pitäisi sanoa, mitä syödään ja mitä ei syödä”, Norrback totesi.

Itsekin luomutuottajana toiminut Norrback nosti esiin myös luomutuotteiden laskeneen kysynnän.

”Täytyy olla kysyntää. Olen huomannut suoraan, että luomun kysyntä on laskenut. Se on selvä asia. Eihän tuottajalta voi vaatia mitään tuottamaan ja laittaa valtion rahaa sellaiseen, millä ei ole kysyntää. Tämä on markkinatalouden kannalta selvää”, Norrback sanoi.

Siinä, että valtiovalta ei enää yritä ohjailla ihmisten ruokavalintoja, on tapahtunut merkittävä muutos. Sitä ei ole tapahtunut Ruotsissa. Eikä EU:ssa.
« Last Edit: 07.09.23 - klo:07:27 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #290 on: 18.09.23 - klo:04:33 »
Tässä perussuomalaisten kansanedustaja ottaa kantaa hyvinkin luomulinjan vastaisesti:

Mäenpää vaatii toimenpiteitä hukkakauran torjumiseksi – yksi hukkakaurayksilö voi saastuttaa nopeasti kokonaisen peltolohkon

Quote
Hukkakauraa torjutaan muun muassa kemiallisesti. Viranomaispäätökset ovat kuitenkin tuoneet viime aikoina mutkia matkaan. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) jätti uusimatta hukkakauran torjuntaan käytettyjen Axial 50 EC- ja Swipe-valmisteiden kasvinsuojeluaineluvat Suomessa. Markkinointi, myynti ja toimitukset ovat sallittuja 31.7.2023 asti. Käyttö taas on sallittu 31.1.2024 asti, johon mennessä varastot on hävitettävä.

– Axialia ja Swipeä voi siten käyttää hukkakauran torjuntaan vain kasvukauden 2023 ajan. Muut hukkakauraan tehoavat valmisteet (Rexade, Attribut C, Broadway ja Avoxa) säilyvät valikoimassa, mutta niiden teho hukkakauraan on tutkimusten mukaan heikompi, Mäenpää selostaa.

Euroopassa aivan lähialueilla on päädytty toisenlaisiin ratkaisuihin Axialin (Swipe) suhteen. Sen tehoaine, pinoksadeeni, on EU:ssa uudelleen arvioitavana. Arviointiprosessi on viivästynyt osittain siksi, että sen aikana on täytynyt tehdä lisätutkimuksia. EU-arvioinnin viivästymisen ja Suomessa noudatettavan varovaisuusperiaatteen vuoksi Tukes päätti olla uusimatta rekisteröintiä. Sen sijaan Baltian maissa ja Ruotsissa viranomainen päätyi toiseen ratkaisuun: Axial (Swipe) pysyy siellä käytössä lisätutkimusten ajan.

Sari Essayah (?) joutuu vastaamaan.
« Last Edit: 18.09.23 - klo:04:42 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #291 on: 05.10.23 - klo:04:00 »
Edelleen vain huvittavana yksityiskohtana. — Mutta aika varmoja voimme olla, että joku poliitikko tms. ottaa Gatesin tai Wahlroosin vielä puheeksi.

Annetaan nyt tälle parjatulle tännekin oma puheenvuoro.  :D

Joensuun kartanolla on 400 hehtaaria peltoa ja noin 30 nautaa: ”En muista, että olisi kannattavaa vuotta ollut”, sanoo Wahlroos

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #292 on: 23.10.23 - klo:05:09 »
Tämä laaja artikkeli ja sen saama iso palstatila Suomenmaa-lehdessä on tavallaan Suomen Keskustan kannanotto:

Tasapainossa luonnon kanssa – Luomu-Suomessa ruoka riittäisi, sanoo lampuri Jarmo Latvanen

Quote
Luomutuotannon tulevaisuutta epäillään tasaisin väliajoin. Sekä järkisyyt että ideologia ajavat maataloustuottajia luomuun, mutta myös pois luomusta.

Katsotaan myöhemmin, miten tuota pitäisi läpikäydä. Muodollisesti siinä viitataan mm. Luomuinstituuttiin, asian perusteluissa.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #293 on: 31.10.23 - klo:05:11 »
Jaaha. Hän oli kuitenkin tällä linjalla:

Essayah: Tehdään kuin Lauri Markkanen ja lisätään luomua lautasille

Quote
Valitettavasti käänne huonompaan on tapahtunut nopeasti, niin meillä kuin muualla EU:ssa. Viime neuvostossa käytin Liettuan aloitteesta käydyssä keskustelussa huolestuneen puheenvuoroni luomun tulevaisuudesta. Parin viime vuoden aikana inflaatio ja tuotantokustannusten nousu ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa kysyntä alenee ja uhkaamme jäädä luomutuotannon kunnianhimoisista tavoitteista jälkeen.

Eli omaksunut sen EU:n linjan, että poliittisten päättäjien sopii asettaa tavoitteita sille, miten kansalaiset (vähät) rahansa käyttävät. Tähän tapaan (lihav. HJ):

Quote
Meillä kuluttajillakin on petrattavaa. Kuluttajien luomuostot jäävät alle sataan euroon vuositasolla.

Pro luomu ry:n teettämän kuluttajabarometrin mukaan kolmannes suomalaisista kuitenkin ostaa luomua säännöllisesti eli vähintään kerran viikossa.

Kerran viikossa ostamista toisaalla jo vähän analysoitiin.

Esimerkiksi nostetusta Lauri Markkasesta Hesari kertoi:

Quote
ESPN kertoo, että Markkanen sai palkkaa tältä NBA:n pelikaudelta 16 475 454 dollaria, mikä vastaa noin 15,1 miljoonaa euroa. Kun tuon summan jakaa tasan vuoden jokaiselle päivälle, vuorokausikohtainen ansio olisi noin 41 300 euroa. Tämä tarkoittaisi noin 1 720 euroa tunnissa ympäri vuorokauden.

Mutta edellisten hallitusten "kunnianhimoiset tavoitteet" ovat siis yhä voimassa. Vaikkei uuden hallituksen ohjelmassa sanottu luomusta yhtikäs mitään.

***

Hänelle on nyttemmin ehkä ministeriössä opetettu, että tästä EU-tuen väärinkäytöstä pitää osata olla ylpeä:

Quote
Kouluruokailu on opettajan roolissa luomun käytön lisäämisessä. EU:n rahoittamassa koulujakelujärjestelmässä luomumaidolla ja -hedelmillä ja -vihanneksilla on Suomessa korkeampi tuki kuin tavanomaisilla tuotteilla. Olemme olleet edellä muita EU-maita jo vuosia.

EU:n tavoitteena oli koululaisten ravitsemuksen parantaminen. Meillä tuki ohjattiin luomun edistämiseen.

***

Tämän keksii jokainen suomalainen poliitikko vuorollaan:

Quote
Kotimainen ruoka ei kaikkialla maailmassa tarkoita samaa kuin meillä eli puhdasta ja terveellistä ravintoa. Suomalaiset elintarvikkeet, myös luomu, ovat sen sijaan yhtä laadukkaita, minne tahansa maailmalle vietynä. Luomuvientiä olisi varaa lisätä paljonkin, jos esimerkiksi saisimme keruuluomuun sertifioiduille alueille riittävästi marjojen ja sienien kerääjiä.

Ja ovat varmasti vilpittömän hämmästyneitä, kun mitään läpimurtoa Suomen luomuviennissä ei tapahdu. Vaan luomun osuus ruokaviennistä pysyy osuudeltaan siinä samoissa kuin kotimaisessa kulutuksessa. Eli äärimmäisen vähäisenä, erityisesti Essayahin tuossa kertomaan luomupinta-alaan nähden:

Quote
Suomen suhteellinen luomuala on suuri. Luomupinta-ala on kasvanut tasaisesti kymmenessä vuodessa noin 207 000 hehtaarista viime kesän 311 000 hehtaariin. Olemme maailmassa 12. sijalla.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #294 on: 15.05.24 - klo:06:46 »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #295 on: 18.05.24 - klo:04:45 »
Tästäkään artikkelista ei selviä, onko demarien linja luomun suhteen muuttunut:

SDP ajaisi viljelijät elintarvikeketjun vähäosaisiksi – vähittäiskauppa varmasti kiittäisi kädenojennuksesta

Quote
Suurin oppositiopuolue esittää tukijärjestelmään leikkauksia, jotka pitäisi käytännössä toteuttaa luopumalla maatalouden ympäristötoimista ja eläinten hyvinvointityöstä aiheutuvien töiden ja kustannusten korvauksista.

Tämän verran vihjettä on (lihav. HJ):

Quote
Näin ollen SDP:n ehdotus kohdistuu ympäristökorvaukseen ja eläinten hyvinvointikorvaukseen sekä luomukorvaukseen, joilla rahoitetaan niitä toimia ja menetyksiä, joista viljelijöillä ei ole mahdollista saada korvausta markkinoilta.

Edelleen tarvittaisiin Demokraatti-lehden versio.
« Last Edit: 18.05.24 - klo:09:32 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25435
  • View Profile
  • Email
Vs: Puolueet ja luomu
« Reply #296 on: 19.05.24 - klo:04:13 »
Demarikansanedustajan vastine:

Lukijalta: Tahto parantaa suomalaisen tuottajan asemaa on yhteinen – SDP haluaa kohdentaa tuet nykyistä paremmin

Quote
Tutkimuslaitokset, kuten Luke, muistuttavat, että peltoala ei ole tällä hetkellä optimaalisessa käytössä. Tilannetta tulisi korjata niin, että peltoala on joko aktiivisessa ruuantuotannossa tai tehokkaasti tuottamassa ekosysteemipalveluja ja näin tehostaa tukirahojen käyttöä ja parantaa maatalouden tukien yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Siirtämällä vähitellen varoja passiivisilta maatiloilta aktiivisesti ruokaa tuottaville tiloille voidaan parantaa ruuantuotannon kannattavuutta ja kohdistaa tukirahat oikeudenmukaisesti. Tässä on se ydin, johon SDP:n näkemys maatalouden tukijärjestelmän uudistamisesta perustuu. On turha maalailla uhkakuvia, sen sijaan nyt on ryhdyttävä työhön yrittäjien tulotason nostamiseksi.

Tukipolitiikan isot linjat vedetään EU:ssa. Suomi ei voi yksin irrottautua tuista vaan päätökset koko Eurooppaa koskevan kestävän ruokajärjestelmän ratkaisuista tehdään nimenomaan EU-pöydissä.

Joka ei tuon enempää selventänyt asiaa. – Onko EU:ssa tapahtumassa jotakin?